World Synchronized Skating Championship 2013

TEAM ITALY Short Program
(HOT SHIVERS SENIOR TEAM)