World Synchronized Skating Championship 2012

TEAM ITALY Free Program
(HOT SHIVERS SENIOR TEAM)